អាស៊ីណា ស្រ៊ីសេរី បង្ហាញទាំងអស់
អាស៊ីណា 3Series
លេខកូដ: A3S-R001
ប្រទេស: Malaysia
អាស៊ីណា 3Series
លេខកូដ: A3S-MR001
ប្រទេស: Malaysia
អាស៊ីណា 3Series
លេខកូដ: A3S-SB001
ប្រទេស: Malaysia
អាស៊ីណា 3Series
លេខកូដ: A3S-DB001
ប្រទេស: Malaysia